Browse Articles

Corrigendum|19 Jan 2023|OPEN
Gap-free genome assembly and comparative analysis reveal the evolution and anthocyanin accumulation mechanism of Rhodomyrtus tomentosa

Horticulture Research 10,
Article number: uhad057 (2023)
doi: https://doi.org/10.1093/hr/uhad057
Views: 292

Received: 31 Aug 2022
Accepted: 08 Jan 2023
Published online: 19 Jan 2023

Abstract

This is a correction to: Fangping Li, Shiqiang Xu, Zitong Xiao, Jingming Wang, Yu Mei, Haifei Hu, Jingyu Li, Jieying Liu, Zhuangwei Hou, Junliang Zhao, Shaohai Yang, Jihua Wang, Gap-free genome assembly and comparative analysis reveal the evolution and anthocyanin accumulation mechanism of Rhodomyrtus tomentosa, Horticulture Research, Volume 10, Issue 3, March 2023, uhad005, https://doi.org/10.1093/hr/uhad005